vacatureParochiele Caritas Instelling (PCI) St. Eusebius
De PCI wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn door zorg en aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften van mensen. PCI is een zelfstandige instelling binnen het werkgebied van de RK Parochie Sint Eusebius te Arnhem, Rozendaal en Velp. De functie is op vrijwillige basis en dus onbezoldigd.

Werkwijze
Binnen de pci-werkgroep bent u samen met uw collega coördinator verantwoordelijk voor de organisatie van de binnenkomende individuele aanvragen. Deze werkzaamheden worden, in onderling overleg, per toerbeurt verricht. De individuele aanvragen betreffen een verzoek tot, zo mogelijk, (deels) lenigen van noden in brede zin, vaak materieel/ financieel van mensen die op of onder de armoedegrens leven. U selecteert en coördineert de aanvragen en beslist of er stappen ondernomen moeten worden. Uw selectie kader wordt gevormd door de bestaande PCI-criteria. Als coördinator fungeert u als aanspreekpunt voor de PCI-werkgroep en verschillende externe personen en (hulpverlenende) instanties zoals bewindvoering, RIBW, Rijnstad, Gemeente Arnhem, wijkagent, zorgcoördinator,kerkgenootschappen en fondsen.

Wat maakt het werk de moeite waard?
Als medewerker van de Caritas (latijn voor liefdevolle zorg) draagt u concreet bij aan armoedebestrijding in Arnhem, Velp en Rozendaal, het parochiegebied. U komt (incidenteel) bij mensen thuis die met concrete (financiële) noden zitten. De culturele, religieuze of etnische achtergrond van de aanvrager speelt hierin geen rol. Doel is hen - bv ter overbrugging - noodhulp te schenken en te bemiddelen en samenwerkend met reguliere instanties tot reguliere zorg weer in beeld is.

Caritas voor wie?
Voor mensen en groepen in Arnhem, Velp en Rozendaal, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en (tijdelijk) geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere instanties. Ook projecten ten behoeve van deze doelgroep komen soms voor financiële ondersteuning in aanmerking. De parochiële caritasinstelling biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit:
• Betrokkenheid en een luisterend oor.
• Een helpende hand om iemand op weg te helpen gebruik te maken van (overheids) voorzieningen.
• Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties

Tijdsbesteding
Wekelijks:minimaal 4 uur per week.
Vast:6x per jaar deelnemen aan PCI-werkgroep vergadering.
Variabel: losse activiteiten (circa 4 uur per week): met name beantwoorden e-mail, administratie en voorbereiden werkgroepvergaderingen.

Taakomschrijving
• 6 x per jaar deelname PCI-bestuursvergadering
• coacht desgevraagd werkgroepsleden.
• Fungeert als contactpersoon voor ketenpartners en onderhoudt deze contacten
• Selecteert uit alle gemailde informatie en stukken en brengt deze ter kennis van de werkgroepsleden.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Mensenkennis.
Luistervaardigheden en je oordeel kunnen uitstellen.
Snel kunnen schakelen. Daadkracht.
Flexibiliteit in tijd, vaste dagdelen waarop je bereikbaar bent.
Stress bestendig – met druk en complexe situaties van mensen kunnen omgaan. Vermogen hebben om kritische vragen te stellen. De sociale kaart van Arnhem inzetten als werkinstrument. Coachende kwaliteiten. Een communicatieve instelling en gemakkelijk in de omgang. Discretie is vereist. En rekening houden met beschikbaarheid en kennis van de werkgroepsleden, m.a.w. passen in de huidige PCI.

Biedt de organisatie scholing aan?
Ja, onder meer toerusting via een training coaching en kadertraining aan de werkgroep, congressen, cursussen Bisdom e.d.

Nadere inlichtingen:
Sint Eusebius Parochie (Arnhem, Velp en Rozendaal),
Rosendaalsestraat 698, 6824 KV Arnhem.
Contactpersoon:
Johan Hermans (voorzitter) j.hermans01@chello.nl en 06-46222715.
Of:
Jan van Rekum (coördinator) pci-werkgroep@eusebiusparochie.nl en 06-46274261 zie www.eusebiusparochie.nl onder kopje PCI/Caritas.

Fotokrant

Go to Top