7luikvormsel

Op welke leeftijd ontvangen kinderen het sacrament van het H. Vormsel?
Het H. Vormsel ontvang je meestal als je in groep 8 van de basisschool zit, rond het 12de levensjaar dus.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?
In januari  krijgen alle kinderen die in de ledenadministratie van de parochie staan met de juiste leeftijd en die in groep 8 van de basisschool zitten een uitnodiging om mee te doen met de vormselvoorbereiding.

Bovendien krijgen kinderen die eerder de Eerste communie hebben gedaan een uitnodiging, en staat er  in het parochieblad een uitnodiging voor de informatieavond. Uiteraard kan de vormeling of de ouders zelf contact opnemen met het parochiesecretariaat als het kind niet in de doelgroep zit en ouder is, maar wel zijn/haar H. Vormsel nog wilt ontvangen.

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?
Er is een gezamenlijke voorbereiding voor alle vormelingen in de parochie. Dit houdt in dat de vormelingen zes keer bij elkaar komen op een zaterdagavond. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het project ‘IN VUUR EN VLAM’ en gaan we te werk met allerlei verschillende werkvormen. Van te voren vindt er voor de ouders en de vormelingen een informatieavond plaats. Deze informatie avond vindt plaats op zaterdag 13 maart. De informatieavond en de bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van de Martinuskerk.

Dit jaar zal de  vormselviering plaats vinden op:
20 juni 2021 om 11.30 in de Martinuskerk. De Vormheer is  Rector P. Kuipers

 Na de vormselviering is er nog een gezellige afsluiting met een kleine maaltijd, waarbij we ook terugkijken op het hele vormseltraject.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van de parochie of mailen naar:
jacqueline.kolfschoten@gmail.com

Wat gebeurt er in zo’n Vormselviering?
Het Heilig Vormsel wordt tijdens een feestelijke viering toegediend door bisschop of door één van zijn plaatsvervangers. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat we deel uit maken van de wereldkerk. Voorafgaande aan het ontvangen van het Heilig Vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbelofte: zij spreken zelf de geloofsbelijdenis uit die hun ouders bij hun doop namens hun uitgesproken hebben. Bij het ontvangen van het Heilig Vormsel maken zij die keuze zelf.
De toediening van het Heilig Vormsel geschiedt door het afroepen van de Heilige Geest over de vormelingen en door het zalven met het Chrisma – de heilige olie – op het voorhoofd van de vormelingen. Met de heilige olie die in de vormeling doordringt, dringt de Heilige Geest in hen door die hun de zeven gaven van de heilige Geest schenkt.
Na afloop van deze viering ontvangen de vormelingen ter herinnering aan hun Heilige Vormsel een aandenken van de parochie.

Ik ben vroeger wel gedoopt niet gevormd. Kan dat nog?
Ja, zeker! Het gebeurt regelmatig dat er volwassenen gevormd worden. Je wordt dan bevestigd of opgenomen in de Katholieke Kerk. Hier gaat dan wel een aparte voorbereidingstraject aan vooraf. Het Heilig Vormsel voor volwassen wordt meestal toegediend in de Paaswake.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het centraal secretariaat.

Fotokrant

Go to Top