Parochie

Onze parochie

De R.K. Parochie St. Eusebius is een geloofsgemeenschap die gebouwd is op het fundament van Jezus Christus. Wij maken deel uit van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk en haar lange traditie. De Bijbel en de zeven HH. Sacramenten zijn de belangrijkste bronnen waaruit wij als geloofsgemeenschap leven. Wij streven ernaar om als broeders en zusters in liefde en vrede met elkaar en anderen om te gaan. De Heilige Geest inspireert en staat ons daarin bij. Iedereen is welkom bij ons – ongeacht wie je bent. God, de Vader van onze Heer Jezus, is ook de Vader van ons als gelovigen. De Levende Christus is ons metgezel en brengt ons uiteindelijk naar de voltooiing van het leven in het hemels huis van de Vader. Zijn moeder Maria is door Hem ook aan ons als moeder gegeven. Onze H. Moeder Maria bidt voor ons tezamen met alle heiligen in de hemel. Ook zij – waaronder St. Eusebius – zien om naar ons die hier nog onderweg zijn. Zo willen wij Kerk-zijn. Weest allen welkom.

Pastorale team

Tuan T. Nguyen

Pastoor

Anita Coenraads-Zernitz

Pastoraal werker(ster)

Ellie Smeekens

Pastoraal werker(ster)

IMG_1765

Daniël Eijkelekamp

Ondersteuner jeugd- en jongerenwerk

Het bestuur

Tuan T. Nguyen

Voorzitter

Tista Bobbink

Vice voorzitter & HR

Usha Sneek

Financieel bestuursadviseur

Will ten Hoedt

Secretaris

Khanh Vu

Organisatieontwikkeling & ICT

Gebouwenbeheer

Koren

Binnen onze parochie hebben wij diverse koren waar wij enorm trots op zijn. Mensen die houden van zingen en op een leuke en sociale manier bezig zijn met muziek. De koren zijn inmiddels een onmisbaar deel voor de hele parochie.

Tarieven Diensten

Tarieven Verhuur

Tarieven Begraafplaatsen

Als je iets wilt betekenen voor de parochie gemeenschap

Vrijwilligers

Engelstalig

English Mass


Every 3rd Sunday of the month at 16.00 h.

 

For more information, contact Ronald Heinen:
ronald.heinen@eusebiusparochie.nl

Veel gestelde vragen

Wie een kindje wil laten dopen neemt contact op met het Parochiesecretariaat en maakt een afspraak over tijd en plaats. De voorbereiding vindt plaats in een groep met andere ouders. Het maximum aantal gezinnen per doopviering is drie. Indien nodig zullen twee doopvieringen na elkaar gepland worden.

In het voorjaar worden meestal twee vieringen gehouden, waarin kinderen van rond de 8 jaar de 1e Heilige Communie ontvangen. Eén viering in Arnhem Zuid in de Lucaskerk en één in Arnhem Noord in de Martinuskerk. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer kinderen kunnen worden opgegeven en, voor zover de ledenadministratie toereikend is, zullen kinderen ook worden uitgenodigd, die als ‘gedoopt’ te boek staan. Opgave geschiedt bij het Parochiesecretariaat en via het aanvraagformulier op de website. De kinderen worden geacht een aantal voorbereidingsbijeenkomsten mee te maken. Ook voor de ouders zijn er bijeenkomsten, waar aanwezigheid gevraagd wordt.

In het voorjaar wordt één viering georganiseerd waarin het Vormsel wordt toegediend aan kinderen rond de 12/13 jaar. Doorgaans zal hiervoor de bisschop of een hulpbisschop naar de parochie komen. Via het parochieblad wordt aangekondigd wanneer kinderen kunnen worden opgegeven en voor zover de ledenadministratie toereikend is, zullen kinderen ook worden uitgenodigd. Opgave geschiedt bij het Parochiesecretariaat. De kinderen worden geacht de voorbereidingsbijeenkomsten mee te maken. Ook voor de ouders is een bijeenkomst.

Om een kerkelijk huwelijk af te spreken moet ruim een half jaar van te voren het Parochiesecretariaat gebeld worden. Het secretariaat regelt het contact met de pastoor of diaken. Met hem worden dan nadere afspraken gemaakt voor kennismaking, voor de procedure en viering. Een kerkelijk huwelijk van parochianen kan worden gesloten in één van de kerken van de parochie.

Een ziekenzalving is bestemd voor mensen die ernstig ziek zijn of anderszins de kracht en steun van het Sacrament behoeven. In geval van grote spoed moet het nummer 026-3703800 gebeld worden. Gedurende kantoortijd zal het Parochiesecretariaat de telefoon opnemen en er zal gekeken worden of er een priester beschikbaar is. Buiten kantoortijd neemt de vrijwillige telefoonwacht de boodschap aan en licht het lid van het pastoraal team in, dat “dienst” heeft. Hij of zij kan dan komen voor een zgn. ziekenzegen. Meerdere keren door het jaar wordt op meerdere plekken de gelegenheid gegeven om in een gemeenschappelijk verband de ziekenzalving te ontvangen.

De melding van een uitvaart aan de parochie kan meestal het beste wachten tot er contact is met de uitvaartonderneming. Doorgaans belt de uitvaartverzorger dan de parochie. Een kerkelijke uitvaart voor een parochiaan kan plaatsvinden in elk van de kerken van de parochie. Desgewenst is er vanuit de parochie ook iemand beschikbaar als er alleen een plechtigheid (gebedsdienst) is in het crematorium. De parochie kan een beroep doen op de leden van het pastoraal team, vrijwilligers en emeriti-pastores. Als er intensief contact is geweest met één van de voorgangers dan kan gevraagd worden of hij/zij voor wil gaan in de uitvaart. Dit hangt vervolgens af van de beschikbaarheid van de betreffende voorganger. Het karakter of de inhoud van de viering stemt de familie af met de voorganger. In overleg met het pastoraal team en onder voorwaarde dat het om een gekwalificeerd persoon gaat, is het mogelijk dat nabestaanden een eigen voorganger regelen.
De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de wensen van de nabestaanden. Voor het exacte bedrag kan contact worden opgenomen met het secretariaat.

U kunt ook dan terecht bij het Parochiesecretariaat. De medewerkers kijken of de aard van de vraag zodanig is dat een pastor of een toegeruste vrijwilliger op bezoek komt, dan wel of de vraag doorgegeven wordt aan een (werkgroep van een) locale gemeenschap.

Ook dan kunt u het Parochiesecretariaat benaderen. De medewerkers zullen u in contact brengen met de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Op de website staat ook informatie over de PCI met wie u ook direct contact kan opnemen.

Doorgaans is wel te regelen dat u af en toe de Communie thuis ontvangt. U kunt het beste het Parochiesecretariaat bellen. De medewerkers proberen contact met een vrijwilliger te regelen, die niet te ver uit uw buurt woont.

Ook hier is een telefoontje of een mailtje naar het Parochiesecretariaat de beste ingang. Het Parochiesecretariaat brengt u in contact met een van de teamleden. In overleg wordt gekeken welke voorbereiding het beste bij u past.

Op zaterdag is er na de Eucharistieviering in de Martinuskerk van 12.00 uur gelegenheid om te biechten – tot 14.00 uur.

De Sint Martinuskerk is het eucharistisch centrum. Hier is iedere zondag een eucharistieviering, en op dinsdag (9.00 uur) en zaterdag (12.00 uur). Ook de hoogfeesten worden hier gevierd. In de overige kerken wordt zo veel mogelijk de eucharistie gevierd. We kunnen daartoe beroep doen op emeriti die beperkt inzetbaar zijn. Doorgaans kunnen we twee tot drie keer per maand op zondag in elke kerk de eucharistie vieren.

Iedere zondagse liturgieviering kent twee collectes. De eerste collecte is bestemd om de onkosten van het pastoraat en het kerkgebouw enigszins te dekken. De andere collecte dient een diaconaal doel (geld bestemd voor de kwetsbaren of projecten ter bevordering van vrede en rechtvaardigheid). Van oudsher hoort het bij de liturgie dat er door de aanwezigen iets “geofferd” wordt voor degenen die nood lijden.

Bijna alle dagen. Op dinsdag is er om 9.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk. Op woensdag is er om 9.30 een viering in de Elthetokerk in De Steeg of in Dieren. Op donderdag om 9.00 uur in de Visitatiekerk in Velp en op zaterdag om 12.00 uur in de Martinuskerk. Op woensdag om 9.00 uur is er in de Emmauskapel een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering. Verder zijn er incidenteel vieringen in de verschillende zorginstellingen.

U kunt zich melden bij het Parochiesecretariaat. Daar wordt u gevraagd naar uw interesse en talenten en daarna wordt u in contact worden gebracht met een lid van het pastoraal team/parochiebestuur of een coördinator van een werkgroep, koor, e.d. of met een vertegenwoordiger van een locale gemeenschap. U kunt ook iemand aanspreken van de locatieraad van de locale gemeenschap waar u contact hebt. Hij of zij kan u meestal goed uitleggen wat de mogelijkheden zijn binnen de betreffende gemeenschap.

Dat kunt u het beste doen door het parochieblad te lezen en de website (www.eusebiusparochie.nl) te bezoeken. De website zal doorgaans iets actueler zijn, wat meer berichten bevatten of uitvoeriger ingaan op sommige zaken. Ook worden aan het einde van elke viering op zondag de mededelingen gedaan. Ontvangt u niet het parochieblad, neem dan contact op met het Parochiesecretariaat. Alle locaties geven ook van tijd tot tijd een digitale nieuwsbrief uit, u kunt zich daarvoor opgeven bij de locatie zelf of bij het parochiesecretariaat.