Sacrament van de Wijding

priesterwijding

Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Zij kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op verschillende manieren. Mannen en vrouwen kunnen intreden in een actieve of beschouwende kloosterorde en met hun gebed en werk hun leven in dienst van God en mens stellen.
Voor mannen –die daarvoor geschikt bevonden worden- is ook de wijding tot diaken of priester mogelijk. De diakenwijding staat ook open voor gehuwde mannen; wie priester wil worden, moet ongehuwd blijven (celibaat).
Vanouds heeft de diaken in de christelijke gemeenschap een bijzondere taak en verantwoordelijkheid voor de mensen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. In bijbelse tijden waren dat de weduwen en wezen, tegenwoordig zijn het vaak andere groepen, zoals dak- en thuislozen, chronisch zieken of kwetsbare ouderen. De diaken helpt de gemeenschap om handen en voeten te geven aan de christelijke opdracht van naastenliefde. De diaken zorgt voor de verbinding tussen de kerk en die mensen die van de kerk vervreemd zijn geraakt of behoefte hebben aan ondersteuning.
De priester is de eigen herder en leraar van de parochiegemeenschap. In opdracht van de bisschop kan hij de parochie leiden (dan wordt hij pastoor genoemd), bedient de sacramenten, gaat voor in de liturgie, en zorgt algemeen voor het “zielenheil” van de mensen.

Aanmelding
Wie zich geroepen voelt tot een vorm van religieus leven of zich afvraagt of het diaken- of priesterschap iets voor hem zou kunnen zijn, kan zich melden bij het parochiesecretariaat en vragen om een persoonlijk gesprek met één van de pastores.
Nadere informatie is ook te vinden via www.ariensinstituut.nl, www.bovendonk-opleidingen.nl of www.tiltenberg.org (voor oriëntatie op diaken- of priesterschap).
Voor oriëntatie op religieus leven kan een eerste stap zijn om als gast enkele dagen in het ritme van een kloostergemeenschap mee te leven. Zie www.knr.nl/activiteiten/gastenverblijven

Voorbereiding
Aan de wijding of opname als religieus in een kloostergemeenschap gaat meestal een lange periode van studie, bezinning, gebed en gesprek vooraf. De parochiegemeenschap is daar niet direct bij betrokken maar voelt zich in gebed met mensen die hiervoor kiezen verbonden.

Viering
De bisschop is degene die de wijding tot diaken of priester verricht. Dat doet hij door handoplegging en gebed. De wijdeling ontvangt zo de gave van de Heilige Geest om hem te steunen op de weg die hij gekozen heeft. Een bijzonder moment tijdens deze viering is het gebed (de litanie) tot alle heiligen: terwijl de wijdeling zich in een houding van overgave op de grond uitstrekt, bidden of zingen alle aanwezigen tot de heiligen van de kerk om hem in zijn leven, bidden en werken bij te staan.

Nota bene: niet gewijd, wel toegewijd
Naast gelovigen die hun leven exclusief aan Christus en zijn Kerk willen verbinden, zijn er ook gelovigen die niet gewijd zijn, maar wel geschoold en geroepen –toegerust en toegewijd- , om de parochiegemeenschap en het leven in de Kerk te ondersteunen en stimuleren.
Voor parochianen die verdieping zoeken voor hun parochiële vrijwilligerswerk of hun persoonlijk geloofsleven willen we in de parochie in de toekomst toerusting organiseren. Ook biedt het Aartsbisdom scholing aan. Zie www.aartsbisdom.nl/opleidingen of www.ariënsinstituut.nl